Nya kunskapsmaterial om enskilda avlopp

SCB offentliggör nu statistik på vatten- och avloppsanslutningar i landet. Statistiken kan brytas ned till kommunal nivå samt är även uppdelad på permanentboenden och fritidshusboenden. Statistiken bygger på uppgifter från fastighetstaxeringen och omfattar därför bara småhusfastigheter. Den senaste statistiken är från 2014 och finns för femårsintervall med start år 2000. SMED har också på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknat källfördelningen för näringstillförseln till landets sjöar, vattendrag och hav vilket redovisas i en ny rapport.

SCB:s statistik om vatten- och avloppsanslutning
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Fler resultat har också kommit för de projekt som tilldelades medel i Havs- och vattenmyndighetens utlysning 2015. Dels är det ett informationsblad om användning av bergkross i avloppsanläggningar samt en rapport om reningskapaciteten för biokolfilter. Det har även tagits fram ett antal utbildningsfilmer för miljöinspektörer om enskilda avlopp samt en manual för ett nyutvecklat verktyg för att göra en kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning. Verktyget finns fritt tillgängligt på webben.

Informationsblad – Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar
Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening – Teknisk rapport
VA-guidens filmbibliotek
Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning – manual

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vägledning om tillsyn av sprängämnesprekursorer

För att förhindra tillverkning av hemgjorda sprängämnen finns det sedan 2014 nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen. Landets kommuner har vissa tillsynsuppgifter kopplade till reglerna och efter önskemål har nu Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, tagit fram en vägledning för denna tillsyn.

Läs mer på MSB:s hemsida
Vägledning om tillsyn över sprängämnesprekursorer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Miljömålsberedningens förslag på klimat- och luftvårdsstrategi

Miljömålsberedningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige till regeringen. Tidigare har beredningen föreslagit ett mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 för att sedan uppnå negativa utsläpp, något som motsvarar ett genomsnittligt utsläpp av 0,9 ton växthusgaser per person. Till detta föreslås som mål också att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 2010 års nivåer. För verksamheter i Sverige som inte ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter föreslår beredningen ett etappmål på minskade utsläpp med 63 % till 2030 och 75 % till 2040 i jämförelse med 1990 års nivåer. Exempel på områden som inte ingår i handelssystemet är jordbruk, transporter, arbetsmaskiner, bostäder och lokaler, avfallshantering samt användning av flourerade växthusgaser.

De beräkningar som gjorts av samhällsekonomiska konsekvenser visar på en minskning av BNP med runt 0,2 procent om etappmålet till 2030 uppfylls, men då har inte nyttan med strategin tagits med i beräkningarna.

Läs miljömålsberedningens förslag i sin helhet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SKL samlar förändringar i taxaunderlag på hemsidan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har nu tagit fram en särskild sida på sin hemsida där planen är att samla alla förändringar som sker i underlag för taxor. Just nu ligger där ett uppdaterat förslag på underlag för taxa enligt miljöbalken som är anpassat efter nya regler på bekämpningsmedelsområdet.

Läs mer på SKL:s hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Avgiftsgrundande att ta fram information vid tillsyn

En fastighetsägare i Kungsbacka kommun överklagade ett beslut om tillsynsavgift i samband med ett projekt om radon i flerbostadshus. Fastighetsägaren ansåg att informationen denne fått genom utskick var dåligt anpassad till den aktuella fastigheten, att den var ineffektiv och alldeles för dyr. I ett första steg avslogs överklagandet av Länsstyrelsen i Hallands län. Ärendet överklagades sedan till mark- och miljödomstolen som satte ned avgiften. Kungsbacka kommun valde då att ta ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen som fastställde att taxan och beslutet är lagenligt och rimligt.

Läs domen i sin helhet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Handbok om miljöbalken som riktar sig till företag

Svenskt näringsliv har uppdaterat sin handbok om miljöbalken vilken främst riktar sig till företagare. Syftet är att överskådligt beskriva hur reglerna ser ut samt hur företagare bör förhålla sig till dessa. Handboken utgår från frågor och situationer som företagen möter i sin vardag inom områden som transporter, avfall, buller, hälsoskydd och energi. I handboken finns även sammanfattningar av viktiga domar samt förklaringar till när tillstånd eller anmälan krävs.

Läs handboken från Svenskt näringsliv

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdaterade allmänna råd om enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de allmänna råden om enskilda avlopp. Syftet är främst att anpassa råden så att de inte står i strid med reglerna i byggproduktförordningen som i sin tur syftar till att det ska finnas enhetliga villkor för försäljning av byggprodukter inom EU. HaV har därför lagt till en text för att vägleda tillsynsmyndigheterna i att pröva ansökningar utan att bryta mot byggproduktförordningen. Begreppet BOD5 införs också i råden som komplement till BOD7 som mått för biokemisk syreförbrukning. De uppdaterade allmänna råden trädde i kraft den 30 april 2016.

HaV flaggar även i sitt nyhetsbrev om två rapporter från utlysningen av projektmedel under 2015. Den ena rapporten är ett handläggarstöd om enskilda avlopp med fosforfälla. Den andra är en rapport om gemensamhetsanläggningars förutsättningar och potential, samt hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten

Handläggarstöd om fosforfällor, Miljösamverkan Halland
Gemensamhetsanläggningar för VA – en del i genomförandet av kommuners va-planer, vaguiden

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

LCC-kalkyler att använda vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten vill underlätta användningen av ett livscykelperspektiv när produkter ska köpas in. De har därför tagit fram ett par olika kalkyler som kan användas i upphandlingsprocessen, antingen i behovsanalysen eller i utvärderingsfasen. Förutom en generell kalkyl finns även produktspecifika kalkyler för inom- och utomhusbelysning, personbilar, vitvaror, vendning- och kaffeautomater samt kyl- och frysskåp för storkök. Några av kalkylerna kan även användas för att beräkna produktens miljöpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har också samlat hållbarhetskriterier i ett kriteriebibliotek som kan användas för att i upphandlingen ställa miljökrav eller sociala krav.

Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyler
Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar