Att bedöma egenkontrollens omfattning

Att bedöma omfattningen av verksamhetsutövarens egenkotroll, det vill säga att bedriva systemtillsyn, innebär att miljömyndigheten granskar företagets egenkontroll, kompetens och förutsättningar i övrigt att bedriva sin verksamhet enligt de krav som miljölagstiftningen ställer vad gäller miljöskydd, hälsoskydd och resurshushållning.

De övergripande reglerna om egenkontroll sammanfattas i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Som tillsynsmyndighet bör man utgå från det enskilda företagets miljöpåverkan och de risker för miljön som finns eller kan uppstå som en följd av verksamheten. Både verksamhetens omfattning och komplexitet spelar roll när ett företags systematiska egenkontroll ska bedömas, det vill säga vid systemtillsyn. En fungerande egenkontroll är en levande egenkontroll, och precis som ett systematiskt miljöledningsarbete eller arbetsmiljöarbete bör den leda till att brister och betydande miljöpåverkan kartläggs och identifieras, för att sedan leda till åtgärder som innebär förbättringar.

Beroende på var i arbetet med egenkontroll och/eller miljöledning företaget befinner sig behöver tillsynsmyndigheten ge olika stöd. Till ett nystartat företag är tillsynsmyndighetens stöd annorlunda än till ett företag där brister och betydande miljöpåverkan redan är identifierad och där ett egenkontrollarbete pågår. Tillsynen bör i första hand inriktas på de stora riskerna med ett företags verksamhet.

Vid systemtillsyn går myndigheten igenom dokument och rutiner. Det kan vara bra att begära in uppgifter, uppföljningar etc. innan själva tillsynsbesöket genomförs. Ute på plats är dialogformen en fördel där företaget får vara med att fundera på, föreslå och upptäcka brister och diskutera möjliga lösningar. Vid tillsynen mot ett företag kan det också vara bra om flera myndigheter pratar sig samman, och kanske besöker företaget vid ett och samma tillfälle. Det kan också vara bra att ta reda på vad andra myndigheter har sagt i sina kontakter med dem.

Efter genomförd tillsyn, kanske både systemtillsyn och detaljtillsyn kan myndigheten liksom företaget behöva följa upp utfallet av tillsynen. Vad var bra? Vad gick sämre? Hur kan ni förbättra både stödet till företagen och själva tillsynsprocessen nästa gång?

Kommentera