Författararkiv: admin

LCC-kalkyler att använda vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten vill underlätta användningen av ett livscykelperspektiv när produkter ska köpas in. De har därför tagit fram ett par olika kalkyler som kan användas i upphandlingsprocessen, antingen i behovsanalysen eller i utvärderingsfasen. Förutom en generell kalkyl finns även produktspecifika kalkyler … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sociala krav vid upphandling lönade sig

När miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro skulle rustas upp valde ÖrebroBostäder att ställa ett antal sociala krav i upphandlingen. Bland annat ställdes krav på att aktuella företag skulle medverka till att långtidsarbetslösa i Vivalla kommer in på arbetsmarknaden. Skanska tog hem … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nyckeltal för miljökontor

I ett delprojekt som genomfördes av Miljösamverkan Stockholm 2007-2008 togs ett antal nyckeltal fram för att följa upp ett miljökontors verksamhet. Syftet med nyckeltalen var att möjliggöra en uppföljning som kan ligga till grund för effektivisering samt kvalitetshöjning av myndighetsutövningen … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Se seminariet om hälsoskydd på asylboenden i efterhand

Under våren har Folkhälsomyndigheten turnerat genom landet med ett seminarium om inomhusmiljö på asylboenden. Det geografiskt närmaste för Västerbottens del genomfördes i Luleå den 27 april. För dig som missade detta men som är intresserad av eller arbetar med frågorna … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så kan tillsynen utvecklas och förbättras enligt Naturvårdsverket

Enligt miljötillsynsförordningen ska Naturvårdsverket årligen redovisa till regeringen hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Underlaget till årets rapport är främst enkätresultat, rapporter och befintliga datakällor. I rapporten drar Naturvårdsverket slutsatsen att miljötillsynen kan effektiviseras och bli mera likvärdig genom en … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kväveläckage från skog till vatten minskar

På bara ett sekel har skogstillväxten i norra Sverige ökat med 40 %. Genom att en mer snabbväxande skog binder mer näring har också kväveläckaget till närliggande vattendrag minskat. Detta tillsammans med minskade atmosfäriska kvävenedfall har medfört att kvävehalten i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Naturvårdsverket tydliggör tillsynsansvaret för gränsöverskridande avfallstransporter

Att greppa vem som har ansvaret för tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter är inte helt lätt. Därför har Naturvårdsverket författat en vägledning om detta på sin hemsida.  Av denna framgår att länsstyrelsen i Norrbotten har det regionala ansvaret i Norrland för … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny vägledning för prövning av bekämpningsmedel inom vattenskydsområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har kommit med en gemensam vägledning om prövning av tillstånd av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vägledningen omfattar tillståndsprövning av kemiska växtskyddsmedel och riktar sig både till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Förutom information om gällande regelverk … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar