Hänsynsregler

Det finns både allmänna och särkskilda hänsynsregler. De allmänna hänsynsreglerna återfinns i miljöbalkens 2 kap. och gäller alla typer av verksamheter där miljöpåverkan eller påverkan på hälsa inte är försumbar. De särskilda hänsynsreglerna kan gälla vissa typer av verksamheter beroende på dess art och omfattning, och sådana finns preciserade i miljöbalkens 9, 11-14 kap och i vissa förordningar. Kraven omfattar all yrkesmässig verksamhet. I miljöbalken gäller också ”omvänd bevisbörda” vilket innebär att alla som bedriver* en verksamhet där miljön och människans hälsa kan påverkas är skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna iakttas. Det ansvar som följer av miljöbalken innebär även att alla som bedriver* en verksamhet som har medfört en skada på miljön eller en olägenhet för människors hälsa ansvarar för att skadan eller olägenheten är avhjälpt i den omfattning som kan anses skäligt.

De allmänna hänsynsreglerna innehåller…

  • Kunskapskravet som innebär att alla som bedriver* en verksamhet måste skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning för att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller olägenhet.
  • Försiktighetsprincipen som innebär att alla som bedriver* en verksamhet måste utföra sådana skyddsåtgärder eller vidta sådana försiktighetsmått som behövs för att hindra eller förebygga att skada eller olägenhet sker på miljön eller människans hälsa. Bästa Möjliga Teknik ska användas i detta syfte.
  • Proniktvalsprincipen som innebär att alla som bedriver* en verksamhet ska sträva efter att byta ut sådana kemiska pronikter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön mot sådana som kan antas vara mindre farliga.
  • Hushållningsprincipen som innebär att alla som bedriver* en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheter till återanvändning och återvinning.
  • Lokaliseringsprincipen som innebär att ni för en verksamhet eller en åtgärd som tar ett mark- eller vattenområde i anspråk ska välja en plats som är lämplig för ändamålet så att minsta intrång i miljön görs och så att minsta olägenhet för människors hälsa sker. En verksamhet får heller inte etableras så att det strider mot syftena i en antagen detaljplan.
  • Rimlighetsavvägningen som innebär att principerna om kunskap, hushållning, substitution och lokalisering gäller i den utsträckning det inte kan anses av tekniska/fysiska och ekonomiska skäl att uppfylla dem. Även nytta av skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska jämföras med kostnaderna för dessa.
  • Slutavvägningen som enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär att när tillåtligheten för en viss verksamhet prövas så kan även en avvägning ske mot andra allmänna intressen om verksamheten är av väsentlig betydelse.

* bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd

Kommentera