Egenkontroll

Alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet som kan påverka människan eller miljön på ett sätt som inte är försumbart måste själv kontrollera påverkan genom så kallad egenkontroll. Egenkontrollen syftar till att kontrollera och visa att företaget uppfyller miljölagarnas regler. Denna måste göras utan att tillsynsmyndigheten påpekar det. Ofta kan branschorganisationer vara ett bra stöd i arbetet med egenkontroll.

För anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet finns särskilda regler. Egenkontroll kan gälla både för aktiv och passiv verksamhet belägen på mark- eller vid vattenområden. Den kan också omfatta rörliga verksamheter såsom transportverksamheter. Att vidta åtgärder enligt hänsynsreglerna följer inte direkt av egenkontrollreglerna men kan vara bra att utgå ifrån i företagets allmänna miljöarbete och visa upp kunder etc.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens omfattning. I praktiken innebär det att ni som verksamhetsutövare med miljöpåverkan behöver skaffa er kunskap om hur er verksamhet påverkar människa och miljö, genom att sätta er in i regler och lagkrav och översätta dessa så att de kopplar till er verksamhet för att få en ”klar bild” om hur verksamheten och miljökonsekvenser hänger ihop.

Med andra ord så ansvarar verksamhetsutövaren för den egna verksamheten och för att säkerställa att denna inte påverkar miljön eller människors hälsa. Myndighetens uppgift är ge goda råd i miljöarbetet, och också att bedöma egenkontrollens omfattning, så att miljölagarna efterlevs.  Verksamhetsutövaren behöver därför kunna visa för tillsynsmyndigheten på vilket sätt de arbetar med egenkontroll och efterlevnad av miljölagstiftningen.  Det innebär också att egenkontrollen behöver dokumenteras och till exempel måste en förteckning över kemikalier föras. Bedriver ni en tillståndspliktig verksamhet måste ni dessutom lämna in en årlig miljörapport till Svenska miljörapporteringsportalen.

Kortfattat kan man säga att egenkontrollen innebär att ni som verksamhetsutövare behöver…

… skaffa er kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och klargöra vem som ansvarar för vad när det gäller verksamhetens miljöarbete. Genom att riskbedöma till exempel olika processer eller moment kan förslag på förbättringsåtgärder tas fram. Lägg särskilt fokus på de processer som genererar en stor (en så kallad betydande) miljöpåverkan.

… upprätta rutiner för kontrollera verksamhetens miljöpåverkan (t ex funktion av maskiner, apparater) samt genomföra åtgärder för att minska miljöpåverkan. Fokusera på de områden där åverkan på miljö och hälsa är störst, det vill säga där ni har identifierat en betydande miljöpåverkan.

… följa upp att egenkotrollen fungerar och rapportera avvikelser. Avvikelser som innebär driftstörningar i tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter måste dessutom anmälas till tillsynsmyndigheten. Har ni en tillståndspliktig verksamhet ska ni också lämna in en miljörapport årligen till svenska miljörapporteringsportalen.

… förbättra egenkontrollen kontinuerligt genom att uppdatera era rutiner och kontroller.

Läs mer i Umeå kommuns informationsblad om miljöbalkens egenkontroll.

Miljösamverkan i Östergötlands (MÖTA:s) broschyr om egenkontroll

Kommentera