Myndigheternas tillsyn

Tillsynsmyndigheten bedriver operativ tillsyn i form av systemtillsyn, detaljtillsyn och information. Den operativa tillsynen innebär därmed att tillsynsmyndigheten både kontrollerar efterlevnaden av miljöbalken och dess regelverk inkl. domar, praxis som följer därav och informerar samt ger sådana råd till verksamhetsutövarna som kan skapa förutsättningar för att nå miljöbalkens syften – om en hållbar utveckling.

Flera centrala myndigheter samt länsstyrelsen tillsynsvägleder kommunerna i miljötillsynen. Inom miljöbalkens är dessa; Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Hav- och vattenmyndigheten samt energimyndigheten. Naturvårdsverket har även ett övergripande ansvar för att vägleda i frågor som rör om egenkontroll och tillsynen som sådan.  Naturvårdsverket lyfter fram följande fyra grundbultar som viktiga för tillsynen:

  • Tillsynen bör vara miljömålsstyrd
  • Tillsynen ska stödja verksamhetsutövarens egenkontroll
  • Tillsynen behöver vara differentierad
  • Samordnad tillsyn sparar tid och resurser

Miljömyndigheternas konkreta verktyg i tillsynen sammanfattas i information och rådgivning, granskning av verksamhet och egenkontroll samt kravställande på verksamhet och egenkontroll i form av förelägganden eller vitesförelägganden. Innan en verksamhet påbörjas är verktygen för miljöprövningsmyndigheterna de krav som kan ställas på en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet och de villkor som ett tillstånd kan förenas med.

Miljötillsynsförordningen
Miljötillsynsförordningen (2011:13) förtydligar vilka krav som ställs på miljömyndigheter i den operariva tillsynen. Bland annat måste tillsynsmyndigheten hålla ett register över alla tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Tillsynsmyndigheten ska också årligen följa upp och utvärdera sin tillsyn.

Vidare ska tillsynsmyndighetens tillsynsbehov utredas och planeras. Var tredje år ska uppdaterad en behovsutredning genomföras och en behovsutredning behöver därtill ses över vid behov, minst en gång varje år. Utifrån denna behovsutredning, och det register myndigheten för över tillsynsobjekt, ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en tillsynsplan. Av planen ska framgå, vilken tillsyn som avses bedrivas det kommande året (åren) och också hur tillsynsmyndigheten har ”avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns. Den kommunala nämnden är den instans som fattar beslut om behovsutredningen och tillsynsplanen. Länsstyrelsen följer sedan upp kommunernas miljötillsynsarbete.

I miljötillsynsförordningen regleras också fördelningen av tillsynsansvaret mellan myndigheterna, tillsynsavgifter mm.

Kommentera