God kommunikation


Ett tillsynsbesök är inte bara ett tillsynsbesök
utan också ett möte mellan människor och ett möte mellan olika organisationer”

En god kommunikation är ofta en tydlig kommunikation i dialogform. Just denna dialog kan vara viktig både för att inspirera, och för att ge ett kvalitativt stöd åt, ett företag så att det kan ta ett ”nästa steg” i sitt miljöarbete. En god kommunikation där verksamhetsutövaren och myndigheten befinner sig på samma kommunikativa nivå kan också vara väsentligt för en god förståelse när det gäller omfattningen av vad en god egenkontroll innebär. En god dialog kommer troligtvis även skapa en mer positiv bild av myndighetens arbete och tillsynen som sådan hos den enskilde verksamhetsutövaren. Därtill kan en god dialog, och en god kommunikation, innebära att handläggaren känner sig tryggare i sin yrkesroll.

Miljösamverkan i Stockholms län har utvecklat en utbildning i kommunikation och bemötande för handläggare och chefer vid miljökontor. Syftet med denna är att öka företagens/verksamhetsutövarnas positiva inställning till tillsynen och genom att mäta företagens uppfattning om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet får ni en uppfattning om denna. Miljösamverkan i Stockholms län inom projektet även tagit fram en checklista som stöd för handläggaren inför ett tillsynsbesök där nedanstående punkter lyfts fram:

 1. Kom förberedd – så att ni kan ställa de rätta frågorna.
 2. Presentera dig.
 3. Inled med småprat och klargör inspektörens och verksamhetsutövarens olika roller och ansvar.
 4. Kom överens om hur inspektionen ska läggas upp.
 5. Dialog är viktigt under hela inspektionen.
 6. Använd checklistor – men tänk på att de är ett hjälpmedel och inte lag.
 7. Upplys om ni ska fotografera.
 8. Sammanfatta inspektionen och förklara vad som händer efter denna.
 9. Använd ett aktivt, enkelt och tydligt språk.
 10. Informera om vilken debitering som gäller.
 11. Uppmuntra verksamhetsutövaren att höra av sig om denne har frågor om den fortsatta processen eller som en följd av besöket.

Checklista och information från Miljösamverkan i Stockholms län 

Även i Skåne har ett projekt om Effektiv miljötillsyn genomförts. Här kan du ta del av ”Framgångsfaktorer i Malmö stads miljötillsyn”.

 

Kommentera