Socialt hållbar renovering

Vid Lunds universitet har ett nationellt renoveringscentrum för bebyggelse, NRC, byggts upp som syftar till att stödja olika aktörer inom byggsektorn att på ett effektivt sätt renovera befintliga bostadsbestånd. Befintlig bebyggelse ska göras mer energieffektiv med bibehållen eller förbättrad funktion för att möta de boendes samt myndigheternas krav.

Under NRC ryms forskningsprojektet SIRen som står för Sustainable Integrated Renovation. I detta projekt tillämpas ett tvärvetenskapligt perspektiv på renovering av befintlig bebyggelse. Syftet är att förändra nationell renoveringspraxis genom ”ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt”. En viktig del i forskningen är den sociala hållbarheten vid renoveringen. Bland annat har en bok om social hållbarhet vid renovering tagits fram. I boken förs en diskussion om hur begreppet social hållbarhet kan tolkas och det redogörs för flera genomförda renoveringsprojekt där ett socialt perspektiv har tillämpats. Det handlar bland annat om metoder för att ge de boende inflytande i renoveringsprocessen, om att uppnå sociala mål samtidigt som de ekonomiska samt att kombinera renoveringsåtgärderna med att minska långtidsarbetslöshet bland de boende. Länk till boken finns nedan under dokument.

Läs gärna mer på projektets hemsida för att ta del av mer information och forskning på området.

Dokument

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi

Länkar

NRC, Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse
SIRen, Sustainable Integrated Renovation
Lärande Lab Hammarkullen
Build Upon