HBTQ

HBTQ är ett samlat begrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Det är även vanligt att använda begreppet HBT, där delen queer inte har inkluderats. För att komma till bukt med de kränkningar och den diskriminering som dessa personer drabbas av har regeringen tagit fram en strategi. Den heter En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, och här framhålls bland annat vikten av att anställda inom den offentliga sektorn har kunskap om HBT-personers situation.

Företagarna har tagit fram en handbok med syfte att stödja företagare i sitt arbete med HBT-frågor genom att inspirera till marknadsföring och kommunikation anpassad efter HBT-gruppen i samhället. Handboken ger också ett stöd i hur företagare kan arbeta med att skapa ett tryggt och öppet arbetsklimat där medarbetare kan vara sig själva, något som i sin tur kan stärka innovations- och konkurrenskraften. Handboken togs fram efter att Företagarna sammanställt en rapport om homosexuellas konsumentmakt i Sverige och där homosexuellas köpkraft uppskattades till 98,6 mrd kronor 2012. För att kunna ta del av denna marknad krävs att företag arbetar både externt och internt med hbt-frågor.

RFSL har också tagit fram en handbok om HBT-frågor som vänder sig till dem som vill inkludera perspektivet i projekt eller som arbetar exklusivt med frågorna.

Dokument

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (Regeringen)
HBT-handbok för företagare (Företagarna)
Rosa pengar och rosa företag (Företagarna)
HBT i utveckling – En handbok om HBT-perspektiv i utvecklingssamarbete (RFSL)