Karttjänst för översvämningshot

Sedan 1998 har Räddningsverket och senare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) karterat Sveriges vattendrag och sjöar för att kunna identifiera områden som löper risk att drabbas vid översvämningar. MSB har nu lanserat en karttjänst där resultatet av karteringarna går att utläsa. I tjänsten redovisas vilka områden som riskerar att hamna under vatten vid ett
100-årsflöde, ett 200-årsflöde respektive ett högsta beräknat flöde. Ett högsta beräknat flöde motsvarar ett värsta tänkbara scenario som kan inträffa till följd av naturliga faktorer. I tjänsten går det både att titta på och ladda ner data, exempelvis som ett GIS-skikt. Här finns även alla översvämningskarteringar för enskilda vattendrag samlade.

Portalen för översvämningshot