Miljöarbetet på företag

Före en verksamhet startar…
Redan innan en verksamhet påbörjas behöver du fundera över vilken typ av påverkan på miljön och människors hälsa som kan komma att ske som en följd av den verksamhet som planeras. Alla som kan komma att släppa ut något till luft, mark eller vatten, använda kemikalier, förbruka energi eller utföra transporter som inte kan anses försumbara måste ta hänsyn till miljöbalken och dess regelverk. Är verksamheten omfattande och påverkan på miljön kan bli stor kan du som företagare behöva söka tillstånd hos en prövningsmyndighet (ofta länsstyrelsen och dess miljöprövningsdelegation). För en mindre verksamhet krävs ibland en anmälan (till kommuns miljönämnd). För att göra rätt från start är det bra att kontakta miljömyndigheterna redan i planeringsfasen av verksamheten.

När en verksamhet har startat…
När verksamheten är igång kan du som företagare välja att arbeta med miljöfrågor i olika utsträckning. Miniminivån innebär att gällande miljölagar följs. Ett mer omfattande miljöarbete kan innebära ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar där långsiktiga och högt satta mål sätts upp. Ett aktivt miljöarbete kan kanske också engagera medarbetarna. Kanske sätter du upp interna mål där olika enheter kan tävlar i att vara ”miljöbäst”.  För att strukturera miljöarbetet kan ett miljöledningssystem vara till hjälp.

Om verksamheten genererar utsläpp av ämnen som kan påverka människan eller miljön så måste dessa utsläpp kontrolleras och följas upp. Är verksamheten anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken ställs särskilda krav i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport finns ytterligare krav som gäller tillståndspliktiga verksamheter.

I en pågående verksamhet måste även risken för utsläpp eller olyckor med konsekvenser för människan och miljön fortlöpande beaktas, bedömmas och åtgärder måste vidtas för att förebygga sådant som kan innebära en risk för skada på miljön eller olägenhet för människors hälsa.

När en verksamhet har avslutats…
Även då en verksamhet har lagts ned kan det komma att ställas krav på dig som verksamhetsutövare, utifrån miljölagstiftningen, att följa upp den eventuella fortsatta miljöpåverkan från den nedlagda verksamheten. Detta gäller många typer av verksamheter men är särskilt vanligt vid nedlagd gruvverksamhet, nedlagda deponier, vissa typer av industrier och bensinstationer.

Länsstyrelsen och miljö

Kommentera