Miljömål och lagstiftning

För att uppnå miljökvalitetsmålen behövs både nationella och internationella insatser. Miljölagstiftningen är ett av verktygen och enligt den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen finns det en potential att öka effektiviteten i och att utveckla både prövningsarbetet, tillståndsprocessen och tillsyn enligt miljöbalken. Prognosen till 2020 är att bara ett av de 16 miljökvalitetsmålen kommer att nås (skyddande ozonskikt). För övriga mål krävs krafttag och både nationella och internationella strategier och åtgärder kommer  att behövas.

I den fördjupade utvärderingen av miljömålssystemet (Steg på vägen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, Naturvårdsverket, 2012) finns på s. 88-93, en beskrivning av hur miljölagstiftningen, tillsyn och prövning, kan kopplas till olika miljömål. Hela den fördjupade miljömålsutredningen finns här.

En kort sammanfattning återges här:

Både prövning och tillsyn spelar roll för uppfyllelsen av de svenska miljömålen. Bland annat anges att prövningsprocessen, och miljöbalkens allmänna hänssynsregler, har spelat en stor roll, eller är en förutsättning, för uppfyllelse av målen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö respektive Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Även för att nå andra miljömål såsom Storslagen fjällmiljö kan prövningsprocessen spela stor roll.

Även myndigheternas vägledning, tillsyn och informationsarbete är viktiga stöd för att  miljöstörande verksamheter ska kunna göra rätt. Vad gäller uppfyllelse av åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer i ramdirektivet för vatten nämns tillsyn som en mycket viktig förutsättning för dess uppfyllelse, och därmed även miljökvalitetsmålen för vatten.

Områden som lyfts fram särskilt i rapporten och där prövning eller tillsyn enligt miljöbalken spelar stor roll är efterbehandling av förorenade områden, påverkan på vattenrecipienter, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för luft och vatten, skydd av värdefulla områden och strandskydd. I rapporten redogörs även för annan lagstiftning som spelar stor roll för miljömålens uppfyllelse som PBL, EU:s kemikalielagstiftning, Skogsvårdslagen. Även några internationella konventioner lyfts fram och viss EU-lagstiftning lyfts fram som viktiga förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen.

Kommentera