LCC-kalkyler att använda vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten vill underlätta användningen av ett livscykelperspektiv när produkter ska köpas in. De har därför tagit fram ett par olika kalkyler som kan användas i upphandlingsprocessen, antingen i behovsanalysen eller i utvärderingsfasen. Förutom en generell kalkyl finns även produktspecifika kalkyler för inom- och utomhusbelysning, personbilar, vitvaror, vendning- och kaffeautomater samt kyl- och frysskåp för storkök. Några av kalkylerna kan även användas för att beräkna produktens miljöpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har också samlat hållbarhetskriterier i ett kriteriebibliotek som kan användas för att i upphandlingen ställa miljökrav eller sociala krav.

Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyler
Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sociala krav vid upphandling lönade sig

När miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro skulle rustas upp valde ÖrebroBostäder att ställa ett antal sociala krav i upphandlingen. Bland annat ställdes krav på att aktuella företag skulle medverka till att långtidsarbetslösa i Vivalla kommer in på arbetsmarknaden. Skanska tog hem upphandlingen och erbjöd ett 50-tal personer från området praktikplats vilket resulterade i att 18 personer i slutändan fick fast anställning. Med hjälp av två nationalekonomer har Skanska halvvägs in i projektet gjort en socioekonomisk utvärdering. De beräknar att resultatet så långt har gett en samhällsvinst på 110 miljoner kronor varav 22 miljoner direkt tillfaller Örebro kommun. Detta har sin grund i de produktionsvärden som samhället tillförs genom att människor i utanförskap utan arbete går över till en fast försörjning.

Läs mer i rapporten från Skanska

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nyckeltal för miljökontor

I ett delprojekt som genomfördes av Miljösamverkan Stockholm 2007-2008 togs ett antal nyckeltal fram för att följa upp ett miljökontors verksamhet. Syftet med nyckeltalen var att möjliggöra en uppföljning som kan ligga till grund för effektivisering samt kvalitetshöjning av myndighetsutövningen på kommunala miljökontor. Förutom att följa sin egen utveckling och utvärdera utfallet av olika arbetssätt var tanken även att möjliggöra en jämförelse mellan kommunerna i länet. Nyckeltalen har använts i länet sedan 2008 och en sammanställning för tidsperioden fram till i 2015 finns nu att ta del av på Miljösamverkan Stockholms hemsida.

Läs mer på Miljösamverkan Stockholms hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Se seminariet om hälsoskydd på asylboenden i efterhand

Under våren har Folkhälsomyndigheten turnerat genom landet med ett seminarium om inomhusmiljö på asylboenden. Det geografiskt närmaste för Västerbottens del genomfördes i Luleå den 27 april. För dig som missade detta men som är intresserad av eller arbetar med frågorna så filmades det sista seminariet och finns att ta del av via Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten har också aviserat att de under juni kommer att komplettera sin vägledning om asylboenden med ”frågor och svar om asylboenden”.

Se seminariet som genomfördes i Linköping den 3 maj
Folkhälsomyndighetens vägledning om asylboenden

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så kan tillsynen utvecklas och förbättras enligt Naturvårdsverket

Enligt miljötillsynsförordningen ska Naturvårdsverket årligen redovisa till regeringen hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Underlaget till årets rapport är främst enkätresultat, rapporter och befintliga datakällor.

I rapporten drar Naturvårdsverket slutsatsen att miljötillsynen kan effektiviseras och bli mera likvärdig genom en ökad samverkan på både nationell, regional och lokal nivå. För en bättre kvalitet på tillsynen, en ökad rättssäkerhet samt mer likvärdiga bedömningar anser även Naturvårdsverket att ansvarsfördelningen av tillsynen behöver ses över. Naturvårdsverket tror att detta också skulle vara en fördel för verksamhetsutövarna samt för tillsynsmyndigheternas arbetsmiljö.

Utredningen visar att tillsynsmyndigheterna överlag bedömer att tillgången på resurser och kompetensförsörjning som god. Inom enskilda sakområden går det dock att se att det finns ett behov av ytterligare resurser, vägledning och utbildning. Exempel på områden som ibland helt bortprioriteras i tillsynen är biotekniska organismer, kemiska produkter och skyddade områden. Naturvårdsverket ser också att det finns behov av att vägleda tillsynsmyndigheterna i hur tillsynsverksamheten bör följas upp.

Läs Naturvårdsverkets rapport

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kväveläckage från skog till vatten minskar

På bara ett sekel har skogstillväxten i norra Sverige ökat med 40 %. Genom att en mer snabbväxande skog binder mer näring har också kväveläckaget till närliggande vattendrag minskat. Detta tillsammans med minskade atmosfäriska kvävenedfall har medfört att kvävehalten i Vindelälven har minskat med 50 % sedan 1980-talet. Ryan Sponseller, forskare vid Umeå universitet och medlem i forskningsprogrammet Future Forests, konstaterar att det minskade kväveläckaget är positivt för Östersjön, men att att det kan medföra problem för redan näringsfattiga sjöar i norra Sverige.

Resultatet av långsiktiga mätserier visar tydligt att halten oorganiskt kväve har minskat betydligt i hela Sverige. Resultatet visar även att kalhyggen endast har liten effekt på vattnets kvävehalter. Efter avverkning ökar läckaget men det mesta späds ut eller avgår till luften. Förhöjda halter kan mätas i bäckar intill kalhygget men inte längre ner i systemet eller i större vattendrag. Runt 3 % av allt kväve som släpps ut från skogsmark beräknas komma från kalhyggen, något som kompenseras med råge av den mer snabbväxande brukade skogen.

Läs mer på SLU:s hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Naturvårdsverket tydliggör tillsynsansvaret för gränsöverskridande avfallstransporter

Att greppa vem som har ansvaret för tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter är inte helt lätt. Därför har Naturvårdsverket författat en vägledning om detta på sin hemsida.  Av denna framgår att länsstyrelsen i Norrbotten har det regionala ansvaret i Norrland för tillsyn över avfallstransportförordningen. Övriga länsstyrelser samt kommunerna ska genomföra tillsyn på verksamheters avfallshantering utifrån miljöbalkens regelverk med tillhörande förordningar, något som kan innefatta gränsöverskridande transporter. Kommunernas tillsynsansvar rör dock endast avfall som har hanterats i kommunen och som i samband med detta har förts in eller ska föras ut från Sveriges gränser. Tillsynsansvaret mellan länsstyrelse och kommuner är delvis överlappande då länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen av alla tillståndspliktiga verksamheters avfallshantering, medan kommunerna har ansvaret för tillsynen av alla verksamheters avfallshantering inom kommunens gränser. Därför behöver länsstyrelse och kommun komma överens om hur ansvaret ska fördelas.

Läs mer och ta del av exempel på Naturvårdsverkets hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny vägledning för prövning av bekämpningsmedel inom vattenskydsområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har kommit med en gemensam vägledning om prövning av tillstånd av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vägledningen omfattar tillståndsprövning av kemiska växtskyddsmedel och riktar sig både till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Förutom information om gällande regelverk och ansvarsfördelning mellan myndigheter innehåller vägledningen stöd kring vilka uppgifter en tillståndsansökan bör innehålla, den riskbedömning som myndigheten ska göra, samt innehåll och utformning av beslut.

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, samt även Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs vägledningen i sin helhet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar