SKL samlar förändringar i taxaunderlag på hemsidan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har nu tagit fram en särskild sida på sin hemsida där planen är att samla alla förändringar som sker i underlag för taxor. Just nu ligger där ett uppdaterat förslag på underlag för taxa enligt miljöbalken som är anpassat efter nya regler på bekämpningsmedelsområdet.

Läs mer på SKL:s hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Avgiftsgrundande att ta fram information vid tillsyn

En fastighetsägare i Kungsbacka kommun överklagade ett beslut om tillsynsavgift i samband med ett projekt om radon i flerbostadshus. Fastighetsägaren ansåg att informationen denne fått genom utskick var dåligt anpassad till den aktuella fastigheten, att den var ineffektiv och alldeles för dyr. I ett första steg avslogs överklagandet av Länsstyrelsen i Hallands län. Ärendet överklagades sedan till mark- och miljödomstolen som satte ned avgiften. Kungsbacka kommun valde då att ta ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen som fastställde att taxan och beslutet är lagenligt och rimligt.

Läs domen i sin helhet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Handbok om miljöbalken som riktar sig till företag

Svenskt näringsliv har uppdaterat sin handbok om miljöbalken vilken främst riktar sig till företagare. Syftet är att överskådligt beskriva hur reglerna ser ut samt hur företagare bör förhålla sig till dessa. Handboken utgår från frågor och situationer som företagen möter i sin vardag inom områden som transporter, avfall, buller, hälsoskydd och energi. I handboken finns även sammanfattningar av viktiga domar samt förklaringar till när tillstånd eller anmälan krävs.

Läs handboken från Svenskt näringsliv

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdaterade allmänna råd om enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de allmänna råden om enskilda avlopp. Syftet är främst att anpassa råden så att de inte står i strid med reglerna i byggproduktförordningen som i sin tur syftar till att det ska finnas enhetliga villkor för försäljning av byggprodukter inom EU. HaV har därför lagt till en text för att vägleda tillsynsmyndigheterna i att pröva ansökningar utan att bryta mot byggproduktförordningen. Begreppet BOD5 införs också i råden som komplement till BOD7 som mått för biokemisk syreförbrukning. De uppdaterade allmänna råden trädde i kraft den 30 april 2016.

HaV flaggar även i sitt nyhetsbrev om två rapporter från utlysningen av projektmedel under 2015. Den ena rapporten är ett handläggarstöd om enskilda avlopp med fosforfälla. Den andra är en rapport om gemensamhetsanläggningars förutsättningar och potential, samt hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten

Handläggarstöd om fosforfällor, Miljösamverkan Halland
Gemensamhetsanläggningar för VA – en del i genomförandet av kommuners va-planer, vaguiden

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

LCC-kalkyler att använda vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten vill underlätta användningen av ett livscykelperspektiv när produkter ska köpas in. De har därför tagit fram ett par olika kalkyler som kan användas i upphandlingsprocessen, antingen i behovsanalysen eller i utvärderingsfasen. Förutom en generell kalkyl finns även produktspecifika kalkyler för inom- och utomhusbelysning, personbilar, vitvaror, vendning- och kaffeautomater samt kyl- och frysskåp för storkök. Några av kalkylerna kan även användas för att beräkna produktens miljöpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har också samlat hållbarhetskriterier i ett kriteriebibliotek som kan användas för att i upphandlingen ställa miljökrav eller sociala krav.

Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyler
Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sociala krav vid upphandling lönade sig

När miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro skulle rustas upp valde ÖrebroBostäder att ställa ett antal sociala krav i upphandlingen. Bland annat ställdes krav på att aktuella företag skulle medverka till att långtidsarbetslösa i Vivalla kommer in på arbetsmarknaden. Skanska tog hem upphandlingen och erbjöd ett 50-tal personer från området praktikplats vilket resulterade i att 18 personer i slutändan fick fast anställning. Med hjälp av två nationalekonomer har Skanska halvvägs in i projektet gjort en socioekonomisk utvärdering. De beräknar att resultatet så långt har gett en samhällsvinst på 110 miljoner kronor varav 22 miljoner direkt tillfaller Örebro kommun. Detta har sin grund i de produktionsvärden som samhället tillförs genom att människor i utanförskap utan arbete går över till en fast försörjning.

Läs mer i rapporten från Skanska

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nyckeltal för miljökontor

I ett delprojekt som genomfördes av Miljösamverkan Stockholm 2007-2008 togs ett antal nyckeltal fram för att följa upp ett miljökontors verksamhet. Syftet med nyckeltalen var att möjliggöra en uppföljning som kan ligga till grund för effektivisering samt kvalitetshöjning av myndighetsutövningen på kommunala miljökontor. Förutom att följa sin egen utveckling och utvärdera utfallet av olika arbetssätt var tanken även att möjliggöra en jämförelse mellan kommunerna i länet. Nyckeltalen har använts i länet sedan 2008 och en sammanställning för tidsperioden fram till i 2015 finns nu att ta del av på Miljösamverkan Stockholms hemsida.

Läs mer på Miljösamverkan Stockholms hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Se seminariet om hälsoskydd på asylboenden i efterhand

Under våren har Folkhälsomyndigheten turnerat genom landet med ett seminarium om inomhusmiljö på asylboenden. Det geografiskt närmaste för Västerbottens del genomfördes i Luleå den 27 april. För dig som missade detta men som är intresserad av eller arbetar med frågorna så filmades det sista seminariet och finns att ta del av via Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten har också aviserat att de under juni kommer att komplettera sin vägledning om asylboenden med ”frågor och svar om asylboenden”.

Se seminariet som genomfördes i Linköping den 3 maj
Folkhälsomyndighetens vägledning om asylboenden

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar