Se seminariet om hälsoskydd på asylboenden i efterhand

Under våren har Folkhälsomyndigheten turnerat genom landet med ett seminarium om inomhusmiljö på asylboenden. Det geografiskt närmaste för Västerbottens del genomfördes i Luleå den 27 april. För dig som missade detta men som är intresserad av eller arbetar med frågorna så filmades det sista seminariet och finns att ta del av via Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten har också aviserat att de under juni kommer att komplettera sin vägledning om asylboenden med ”frågor och svar om asylboenden”.

Se seminariet som genomfördes i Linköping den 3 maj
Folkhälsomyndighetens vägledning om asylboenden

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så kan tillsynen utvecklas och förbättras enligt Naturvårdsverket

Enligt miljötillsynsförordningen ska Naturvårdsverket årligen redovisa till regeringen hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Underlaget till årets rapport är främst enkätresultat, rapporter och befintliga datakällor.

I rapporten drar Naturvårdsverket slutsatsen att miljötillsynen kan effektiviseras och bli mera likvärdig genom en ökad samverkan på både nationell, regional och lokal nivå. För en bättre kvalitet på tillsynen, en ökad rättssäkerhet samt mer likvärdiga bedömningar anser även Naturvårdsverket att ansvarsfördelningen av tillsynen behöver ses över. Naturvårdsverket tror att detta också skulle vara en fördel för verksamhetsutövarna samt för tillsynsmyndigheternas arbetsmiljö.

Utredningen visar att tillsynsmyndigheterna överlag bedömer att tillgången på resurser och kompetensförsörjning som god. Inom enskilda sakområden går det dock att se att det finns ett behov av ytterligare resurser, vägledning och utbildning. Exempel på områden som ibland helt bortprioriteras i tillsynen är biotekniska organismer, kemiska produkter och skyddade områden. Naturvårdsverket ser också att det finns behov av att vägleda tillsynsmyndigheterna i hur tillsynsverksamheten bör följas upp.

Läs Naturvårdsverkets rapport

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kväveläckage från skog till vatten minskar

På bara ett sekel har skogstillväxten i norra Sverige ökat med 40 %. Genom att en mer snabbväxande skog binder mer näring har också kväveläckaget till närliggande vattendrag minskat. Detta tillsammans med minskade atmosfäriska kvävenedfall har medfört att kvävehalten i Vindelälven har minskat med 50 % sedan 1980-talet. Ryan Sponseller, forskare vid Umeå universitet och medlem i forskningsprogrammet Future Forests, konstaterar att det minskade kväveläckaget är positivt för Östersjön, men att att det kan medföra problem för redan näringsfattiga sjöar i norra Sverige.

Resultatet av långsiktiga mätserier visar tydligt att halten oorganiskt kväve har minskat betydligt i hela Sverige. Resultatet visar även att kalhyggen endast har liten effekt på vattnets kvävehalter. Efter avverkning ökar läckaget men det mesta späds ut eller avgår till luften. Förhöjda halter kan mätas i bäckar intill kalhygget men inte längre ner i systemet eller i större vattendrag. Runt 3 % av allt kväve som släpps ut från skogsmark beräknas komma från kalhyggen, något som kompenseras med råge av den mer snabbväxande brukade skogen.

Läs mer på SLU:s hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Naturvårdsverket tydliggör tillsynsansvaret för gränsöverskridande avfallstransporter

Att greppa vem som har ansvaret för tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter är inte helt lätt. Därför har Naturvårdsverket författat en vägledning om detta på sin hemsida.  Av denna framgår att länsstyrelsen i Norrbotten har det regionala ansvaret i Norrland för tillsyn över avfallstransportförordningen. Övriga länsstyrelser samt kommunerna ska genomföra tillsyn på verksamheters avfallshantering utifrån miljöbalkens regelverk med tillhörande förordningar, något som kan innefatta gränsöverskridande transporter. Kommunernas tillsynsansvar rör dock endast avfall som har hanterats i kommunen och som i samband med detta har förts in eller ska föras ut från Sveriges gränser. Tillsynsansvaret mellan länsstyrelse och kommuner är delvis överlappande då länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen av alla tillståndspliktiga verksamheters avfallshantering, medan kommunerna har ansvaret för tillsynen av alla verksamheters avfallshantering inom kommunens gränser. Därför behöver länsstyrelse och kommun komma överens om hur ansvaret ska fördelas.

Läs mer och ta del av exempel på Naturvårdsverkets hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny vägledning för prövning av bekämpningsmedel inom vattenskydsområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har kommit med en gemensam vägledning om prövning av tillstånd av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vägledningen omfattar tillståndsprövning av kemiska växtskyddsmedel och riktar sig både till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Förutom information om gällande regelverk och ansvarsfördelning mellan myndigheter innehåller vägledningen stöd kring vilka uppgifter en tillståndsansökan bör innehålla, den riskbedömning som myndigheten ska göra, samt innehåll och utformning av beslut.

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, samt även Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs vägledningen i sin helhet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sök pengar för att kommunicera Agenda 2030

Nu finns det möjlighet att söka pengar från SIDA till kommunikationsaktiviteter för att sprida kunskap om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Syftet är att alla i Sverige ska känna till målen och kunna bidra och engagera sig i en hållbar utveckling. Det går inte att söka för aktiviteter som redan ingår i den ordinarie verksamheten, utan medlen kommer att gå till nya eller förstärkta aktiviteter eller samarbeten som i annat fall troligen inte skulle bli av. Potten ligger på 2 250 000 kr och möjlighet finns att ansöka om 50 000-300 000 kr.

Läs mer på SIDAs hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HD bedömer att höga radonhalter ska ge sänkt hyra

En hyresgäst i Uppsala har begärt att få sänkt hyra då den lägenhet personen tidigare hyrt hade radonhalter som överskrider Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft. När ärendet prövades i tingsrätten fick hyresgästen rätt och hyresvärden dömdes att återbetala motsvarande en hyresnedsättning på 15 % till hyresgästen. Hovrätten var däremot av en annan bedömning och upphävde tingsrättens dom med förklaringen att höga radonvärden ensamt inte kan ligga till grund för hyresnedsättning.

Frågan har nu prövats av HD, Högsta Domstolen, vilka går på hyresgästens linje. HD anser att det inte går att visa att det var förenat med ”beaktansvärt ökad cancerrisk” att bo i lägenheten, trots radonförekomsten. Däremot anser HD att ”När radon förekommer i en bostadslägenhet i sådan utsträckning att det enligt en myndighetsrekommendation av nu aktuellt slag utgör en olägenhet för människors hälsa, får detta – mot den angivna bakgrunden – anses vara ägnat att medföra ett så allvarligt och befogat obehag att det utgör ett men i nyttjanderätten”. HD:s dom blev därmed att hyresvärden till hyresgästen ska återbetala en hyresnedsättning motsvarande 15 % för den tid som hyresgästen bodde i lägenheten.

Läs Högsta Domstolens dom

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hushållens klimatpåverkan påverkas inte av miljömedvetenhet

En studie om vad som påverkar hushållens klimatpåverkan har genomförts på Chalmers i Göteborg. Utifrån en enkätstudie med runt 1000 svarande kunde utsläpp från marktransporter, flygresor, mat, uppvärmning, el och konsumtion uppskattas. Till detta har även variabler som inkomst, boende och miljöengagemang undersökts och relaterats till utsläppen. Inkomst, boendeform och närhet till samhällsservice visade sig vara de faktorer som främst påverkar hur stora hushållens utsläpp blir. En person som har en låg inkomst och bor i lägenhet hade hälften så stora utsläpp av växthusgaser som en person med hög inkomst och som bor i villa, 5,6 ton jämfört med 11 ton. Olika nivåer av miljöengagemang gav däremot endast en genomsnittlig skillnad på 400 kg växthusgaser.

En av författarna till rapporten, David Andersson, ser ett problem här i och med att svenskarna blir rikare och rikare. Han menar att det därför finns ett behov av politiska lösningar som inte är beroende av den enskilde individens engagemang. Vidare ser han också att det behövs normförändringar då studien tydligt visade att det vi betraktar som ett normalt beteende gärna blir vårt eget beteende, t ex på transportområdet.

Läs mer om studien här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar