Presidieträff och ägargruppsmöte 14 maj 2014

Den 14 maj 2014 hölls en presidieträff och ett ägargruppsmöte på Ansia Resort i Lycksele. 31 personer, politiker och tjänstemän från kommunerna, länsstyrelsen, Umeva och Region Västerbotten var på plats.

Program finns här.

Under förmiddagen hölls en gemensam träff för tjänstemän och politiker. Denna inleddes med att Lena Friborg, Region Västerbotten, hälsade välkommen. Därefter hälsade Stig-Lennart Karlsson, ordf. miljö- och samhällsnämnden, och Malin Berg tf. förvaltningschef, välkommen från Lycksele. Även Lycksele kommuns verksamhet samt ett par konkreta exempel från denna visades.

Därefter gjorde Lisa Redin en presentation av Miljösamverkans verksamhet från 2012 fram till idag.

Liv Öberg, Region Västerbotten, presenterade den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och möjligheter till att ansöka om projektmedel, både regionala utvecklingsmedel och EU:s strukturfonder, kopplat till utvecklingsstrategin.

Under eftermiddagen diskuterade och kompetensutvecklades politikerna i miljönämnderna i ”Miljöaspekter i planeringen” medan tjänstemännen diskuterade miljösamverkans framtid. Syftet med diskussionen var att försöka komma fram en gemensam inriktning och omfattning för en framtida verksamhet, efter 2014. Vi utgick från de svar på den enkät som skickats ut tidigare till kommunerna. Innan mötet hade styrgruppen för Miljösamverkan också mejlat ett underlag för beslut om miljösamverkans framtid till kommunerna.

Kommunerna som deltog var överens om att man vill ha en fortsättning, i samma eller i utökad omfattning, någonstans motsvarande 50 – 100 procents tjänstgöring för en projektledare. Kommunerna tycker att antalet delprojekt som genomförs idag är tillräckligt. Detta gäller också antalet seminarier. En utveckling av Miljösamverkan Västerbotten skulle kunna innebära en ökad samverkan vad gäller utvecklingsfrågor för miljöförvaltningarnas verksamheter som sådana, om ledarskap och kring fortbildning av inspektörer. Vid diskussionerna framkom också att aktiviteter som deltagarna saknar idag är gemensamma bygg- och presidieträffar och möjligheter till ett informellt erfarenhetsutbyte. Vad gäller kommunernas finansiering finns en smärtgräns vid 15 000 kronor per år. Vid diskussionerna nämndes också att det borde vara en differentierad finansiering mellan stora och små kommuner. Deltagarna tryckte också på vikten av en tidig planering av framtida aktiviteter som ligger före respektive kommuns verksamhetsplanering.

Mötet resulterade i att Ägargruppen gav Styrgruppen i uppdrag att utarbeta en projektbeskrivning för den framtida verksamheten, i en omfattning om 50-100 procent men med en maximal finansiering om 15 000 kronor per kommun. Huvudinriktningen är Region Västerbotten är huvudman i ett sådant förslag men det finns öppningar för andra alternativ. Ett framtida miljösamverkansprojekt bör också så långsiktigt som möjligt, gärna fem år eller mer.

Vid mötet fattades beslut även om ändrad sammansättning av Miljösamverkans styrgrupp; 5 kommuner, 2 representanter från länsstyrelsen samt 1 representant från Region Västerbotten. Projektledaren är adjungerad till styrgruppen. Styrgruppen består av Mikael Jonsson, Karin Söderström, Nicke Grahn, Lena Friborg, Elin Nilsson, Ulla Bro, Sylvia Jonsson och Ulla Aronsson. Projektledaren är adjungerad till styrgruppen.

 

 

Kommentera