Projektbeskrivning

Syftet med Miljösamverkan Västerbotten 2012-2014 är att skapa ett forum för samverkan mellan kommuner, läns­styrelse, regionförbund och näringsliv kring frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  Forumet kallas Miljösamverkan Västerbotten.

Projektbeskrivning Miljösamverkan Västerbotten 2012-2014

Under 2015-2016 ska Miljösamverkan utvecklas, med syftet att främja en hållbar utveckling, en hållbar tillväxt och att bidra till att regionala miljökvalitetsmål kan nås genom att utveckla kompetens och samverkan mellan kommuner, länsstyrelse, regionförbund och näringsliv med utgångspunkt i miljöbalkens regelverk. Specifikt innebär detta att:

  • Utveckla företagens och verksamhetsutövarnas kompetens om miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling samt miljölagstiftning med det vidare syftet att öka deras konkurrenskraft och förbättra deras förutsättningar att bidra till att satta miljö- och klimatmål nås och att en hållbar utveckling främjas samt ytterligare att skapa förutsättningar för innovationer.
  • Utveckla miljömyndigheternas samsyn och kompetens vad gäller tolkning och tillämpning av miljölagstiftningen med det vidare syftet att deras arbete i högre grad ska bidra till att mål för miljö, klimat och hållbar utveckling nås samt för att utveckla nya strukturer. Samsynen ska också skapa förutsättningar för samarbeten, utbyte av kompetens med mera för ökad rättsäkerhet och mer likartade bedömningar kommuner emellan. Miljöbalkens regelverk kommer att tillämpas så att konkurrensen för länets företag och verksamhetsutövare inte snedvrids på grund av olika villkor och krav i olika kommuner.
  • Utveckla dialogen och samverkan mellan olika aktörer, mellan företag och verksamhetsutövare, och miljömyndigheter.

Projektbeskrivning Miljösamverkan Västerbotten 2015-2016

 

Kommentera