Miljöriskbedömning

Risk kan definieras ”som sannolikheten för att en specificerad omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven tidsperiod” (Nationalencyklopedin). Både sannolikheten för att något ska inträffa liksom konsekvensen av att något inträffar behöver beaktas.

Vid en miljöriskbedömning bedöms faran med en viss process eller med att ett visst ämne eller att en viss kemikalie används.  Vid en miljöriskanalys struktureras hanteringen av de risker som finns. Enligt förordningen (1998:901) om egenkontroll, som gäller anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, måste verksamhetsutövaren ”fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras”. Även andra lagstiftningar kan ställa krav på riskbedömning utifrån olika aspekter, till exempel arbetsmiljölagstiftningen som ställer krav på riskbedömning ur hälso- och olycksfallsaspekter.

För att bedöma risken med en viss process eller med användandet av ett visst ämne kan det vara bra att fundera på…

  1. Vilka moment medför stora risker? Särskilt stora risker? (ta hänsyn både till ämnets inneboende egenskaper eller processens farlighet)
  2. Hur troligt är det att något ska hända? Bedöm sannolikheten.
  3. Vilka konsekvenser kan uppstå om något händer? Vilken miljöpåverkan eller vilken olägenhet för människor kan inträffa? Hur lång blir exponeringstiden? Bedöm konsekvenserna.
  4. Klassa riskerna genom att ta hänsyn till både sannolikhet och konsekvens.
    Hög sannolikhet + stor konsekvens per
     prioriterat område vad gäller att eliminera, förebygga eller minska risker.

Efter att bedömningen är gjord behöver riskerna dokumenteras och en handlingsplan upprättas som innehåller åtgärder för att minska riskerna och som visar hur dessa följs upp.

Under 2013 genomförde Miljösamverkan Västerbotten, länsstyrelsen och kommunerna ett projekt om Egenkontroll med fokus på riskbedömning. Inom ramen för projektet har en broschyr för att stödja företagens arbete med miljöriskbedömning tagits fram.

Kommentera