Upphandling

Guide för att använda sociala hänsyn i upphandling

I lagen om offentlig upphandling står det att upphandlaren ska beakta miljöhänsyn och social hänsyn om upphandlingens art motiverar det. Hur detta ska genomföras rent praktiskt är däremot inte helt lätt och Tillväxtverket har nu därför tagit fram en guide för att hjälpa tjänstemän och politiker att upphandla med sociala hänsyn och därmed göra gott för samhället. Syftet är att förbättra integrationen, motverka utanförskap och minska långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Tillväxtverket tar upp förslag på olika delar som kan lyftas in i förfrågningsunderlaget. Det kan till exempel handla om att kräva att leverantören åtar sig att anlita personal som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden, är långtidsarbetslösa eller har en funktionsnedsättning. Ett annat exempel kan vara att kräva att leverantören främjar jämställdhet mellan män och kvinnor samt mångfald i fråga om etniskt ursprung.

Tillväxtverket beskriver även i guiden möjligheten att ingå idéburna offentliga partnerskap vilket kan vara ett alternativ till offentlig upphandling. Det innebär i stort att ingå ett samverkansavtal med en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Läs mer i Tillväxtverkets guide under dokument.

Goda exempel

Sociala krav vid upphandling lönade sig i Örebro

När miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro skulle rustas upp valde ÖrebroBostäder att ställa ett antal sociala krav i upphandlingen. Bland annat ställdes krav på att aktuella företag skulle medverka till att långtidsarbetslösa i Vivalla kommer in på arbetsmarknaden. Skanska tog hem upphandlingen och erbjöd ett 50-tal personer från området praktikplats vilket resulterade i att 18 personer i slutändan fick fast anställning. Med hjälp av två nationalekonomer har Skanska halvvägs in i projektet gjort en socioekonomisk utvärdering. De beräknar att resultatet så långt har gett en samhällsvinst på 110 miljoner kronor varav 22 miljoner direkt tillfaller Örebro kommun. Detta har sin grund i de produktionsvärden som samhället tillförs genom att människor i utanförskap utan arbete går över till en fast försörjning.

Dokument

Upphandla med sociala hänsyn, Tillväxtverket
Projektet Vivalla, Skanska

Länkar

Kriteriebibliotek för hållbarhetskrav vid upphandling, Upphandlingsmyndigheten