Vad säger lagen?

Tänk på att lagstiftningen är föränderlig och uppdateras ofta. Därför – innan du tar del av en förvaltningstext (lag, förordning, föreskrift) försäkra dig om att det är den senast gällande versionen. Har du en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kan du också behöva känna till vilka regler som gällde då verksamheten påbörjades.

Med miljöfarlig verksamhet menas sådan verksamhet som ger upphov till utsläpp till mark, luft eller vatten och användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sådant sätt att det ger upphov till störningar (så kallade olägenheter). Detta preciseras i miljöbalkens 9 kap 1§.

Med miljöfarlig verksamhet avses 

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.”

Det finns flera olika lagar, förordningar och föreskrifter som kan beröra dig som företagare när det gäller miljöfrågor. När det gäller miljöfarliga verksamheter, dvs. verksamheter där påverkan på miljön och människans hälsa inte är försumbar eller av ringa betydelse så ska verksamheterna uppfylla flera olika allmänna krav som finns återgivna i listan nedan:

  • de allmänna hänsynsreglerna (Miljöbalken 2 kap.)
  • egenkontroll (Miljöbalken 26 kap. 19 §)
  • övriga myndighetsbeslut, t ex i tillstånd
  • vissa förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av miljöbalken, t ex förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) och NFS (2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.
  • tillståndspliktiga verksamheter omfattas dessutom av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapportering.

Verksamheter kan också behöva uppfylla särskilda krav beroende på verksamhetens art och omfattning. Lagstiftningen består av både allmänna lagar och speciallagar. Finns det en speciallag inom ett visst område (t ex miljö, arbetsmiljö, brand etc.) så gäller denna framför den ”allmänna” lagen.

Svenskt näringslivs handbok: Miljöbalken – så berör den dig som företagare (utgåva mar 2016)

 

Kommentera