Avfall som anläggningsmaterial 2013

OBS! Under 2016 påbörjar Naturvårdsverket ett arbete med att se över sin vägledning och handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. När detta arbete är klart kan Miljösamverkan Västerbottens material komma att vara i behov av en revidering. Under 2016 kommer även EU att rösta om vilken metod som ska gälla för att klassa ett material ur ekotoxikologisk synvinkel. Utfallet av denna kan komma att ha betydelse bland annat för om järnsand ska klassas som farligt avfall eller inte.

Att återvinna eller återanvända avfall är en central del i EU:s avfallspolitik. Vissa typer av avfall kan ersätta jungfruligt material om det används som anläggningsmaterial i konstruktioner eller vid sluttäckning av deponier. Avfall för anläggningsändamål kan variera i karaktär och en återanvändning kan innebära risker för den omgivande miljön eller människors hälsa.

Under 2013 har ett kunskapsprojekt om att använda avfall som anläggningsmaterial genomförts. I Västerbottens län fanns före projektets start ett behov hos miljöhandläggarna om att öka kunskapen om vissa specifika avfall som kan användas för anläggningsändamål och också vilka aspekter och faktorer som kan ligga till grund för att bestämma en planerad verksamhets prövningsnivå.

I projektgruppen har Helena Byström, Skellefteå kommun, Teresia Jonsson, Vännäs kommun, Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten, Theresia Marklund, Länsstyrelsen Västerbotten samt Marina Olofsson, Lycksele kommun deltagit. Initialt deltog även Roger Nyman, Umeå kommun, senare länsstyrelsen i gruppen.

Projektets genomförande

 1. Projektgrupp bildas, Projektplan tas fram, kartläggning av problematik i länets kommuner. Feb-mars 2013.
 2. Genomgång av litteratur, lagstiftning, fördjupning inom problemområden. Feb-Juni 2013.
 3. Skrivelse till Naturvårdsverket för att få deras syn, sulfidjordar, april-maj 2013.
 4. Kartläggning /dialogmöte verksamhetsutövare 24 sept 2013.
 5. Framtagande handläggarstöd samt material t verksamhetsutövare. T ex  blankett för anmälan av avfall/massor för anläggningsändamål, beslutsblankett vid anmälan, 12:6 samråd, om att ansöka om tillstånd. Sept-nov 2013.
 6. Slutrapport, uppföljning projekt, dec 2013.

Under vårens 2013 inventerades kommunernas behov av stöd inom området, se sammanställning här.

Under hösten 2013 genomfördes ett dialogmöte med ca 35 verksamhetsutövare. Miljösamverkan Västerbotten presenterade ämnesområdet och det specifika projektet: Vid mötet diskuterades några specifika frågeställningar. Från dialogmötet finns en powerpointpresentation och en punktlista med diskussionernas resultat. Frågan om vad som kan betraktas som ett avfall eller inte är en av kärnfrågorna inom området menar verksamhetsutövarna. EG-kommissionen har gett ut ett tolkningsmeddelande ang avfall och biprodukter vilket du hittar här.

Projektet sammanfattas i en slutrapport. Denna innehåller både en sammanställning av projektet samt ett handläggarstöd och ett informationsmaterial. Slutrapporten finns i två versioner, en version riktad till verksamhetsutövare och en version riktad till tillsynsmyndigheterna. Valda delar av materialet finns också tillgängligt under flikarna I skrift/Handläggarstöd och I skrift/Informationsmaterial på denna webbplats.

Mer information

Kontaktuppgifter vid frågor om projektet

 • Teresia Jonsson, Vännäs kommun
  teresia.jonsson@vannas.se
 • Emmy Frohm, Miljösamverkan Västerbotten
  emmy.frohm@regionvasterbotten.se

Lämna ett svar