Dialogmöte med lantbruket 6 april 2016

Region Västerbottens arbetsgrupp med inriktning mot de gröna näringarna har identifierat ett antal utmaningar att arbeta vidare inom. En av dessa utmaningar rör myndighetsutövning där lantbrukarna upplever att myndigheternas kontroll är dåligt samordnad och att kvaliteten på kontrollen är ojämn. Dessutom upplevs tillsynsavgifterna som betungande och inkonsekventa. Som en del i att arbeta med denna utmaning ordnade Miljösamverkan Västerbotten tillsammans med LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten ett dialogmöte den 6 april 2016 i Robertsfors. Syftet med mötet var att tydliggöra förutsättningarna för tillsynen och därmed skapa en ökad förståelse för parternas arbete. Vidare var syftet att försöka hitta möjligheter till samverkan och samordning mellan tillsynsmyndigheterna.

Länk till protokoll från mötet finns nedan. Nyckelordet att ta med sig var DIALOG! Det är mycket viktigt med en fungerande dialog för att nå en ömsesidig förståelse.

Inbjudan
Protokoll