Dialogmöte VA-sen och Miljösamverkan 14 mars 2013

Vi behöver värna om vårt vatten och förvalta det så att nuvarande och kommande generationer har tillgång till vatten av god kvalitet. Hoten är flera, till exempel utsläpp från industrier, gruvor eller vattenrening, utbyggnad av samhällen eller ett förändrat klimat. Både lagstiftning, miljökvalitetsmål samt EU:s ramdirektiv syftar till att säkerställa vatten av god kvalitet i tillräcklig kvantitet. Hur bör en verksamhetsutövare agera för att bidra till god status i sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet? Hur kan miljöförvaltningens verksamhet bidra till att miljömål nås?

Den 14 mars 2013 hölls ett dialogmöte mellan Miljösamverkan och VA-samverkansgruppen. Syftet med mötet var att reda ut begreppen och belysa de olika aktörers ansvar för att säkerställa vatten av god kvalitet finns i tillräcklig kvantitet och att miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten nås.

Ungefär 25 personer deltog på plats från tekniska kontor och miljöförvaltningar i Västerbottens kommuner.

Vikten av samverkan mellan olika förvaltningar belystes särskilt av föredragshållarna. Den efterföljande diskussionen handlade bland annat om olika frågor man skulle kunna samverka kring mellan miljöförvaltningarna och de tekniska kontoren, t ex ta ett helhetsgrepp på kommunernas enskilda avlopp och om och vad en slamtömmare kan bidra med vid en inventering av enskilda avlopp. Även frågan om hur man ska agera i avvecklingsområden diskuterades – hur ska man göra med dricksvatten och vattenverk som endast försörjer ett fåtal? Vi bestämde att Miljösamverkan ska återkomma med ett konkret förslag på ett samverkansprojekt med inriktningen enskilda avlopp.

Nedan visas ppt-bilder från dialogmötet och relevanta webblänkar.

Under 2012 tog Havs- och vattenmyndigheten, HaV, över frågor som handlar om vatten och miljö från flera myndigheter, däribland Naturvårdsverket. Hösten 2012 skickade HaV ut ett brev till landets länsstyrelser och regioner där man önskade synpunkter på den vägledning Naturvårdsverket tidigare tagit fram vad gäller MKN och vatten inom tillsynsarbetet. I mars 2013 är en sammanställning av länens svar klar. HaV konstaterar att det finns ett stort engagemang från länen/regionerna/kommunerna i arbetet med tillsynsvägledning avseende miljökvalitetsnormer. HaV kommer nu att jobba vidare med att utveckla vägledningen.

Lämna ett svar