Energikunskap och Energitillsyn 9 april 2014

Miljöbalken är ett av verktygen som ska användas för att uppnå de miljö- och klimatmål som samhället satt. Den 9 april 2014 anordnade Energimyndigheten i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten och Miljösamverkan Västerbotten en utbildningsdag om energikunskap och energitillsyn. Ett 50-tal personer, både miljöhandläggare och energirådgivare från länsstyrelsen och kommunerna.

Inbjudan och Program

Thomas Edström, Länsstyrelsen Västerbotten och Martina Berg, Energimyndigheten inledde. Därefter berättade Eva-Britt Eklöf Petrusson, jurist på WSP, på vilket sätt lagstiftningen kan tillämpas vid energitillsyn och vilka rättfall som finns. Hänssynsreglerna var utgångspunkten. Eva-Britt tig bland annat upp bevisbörderegeln som kan användas för att efterfråga material och uppgifter och kunskapskravet kan användas för att ställa krav på att verksamhetsutövarna också har tillräcklig kunskap om energihushållning. Den bestämmelse som framförallt ska användas är 2 kap 5§ kretslopps- och hushållningsprincipen. Med energihushållning menas att energiproduktionen och energianvändningen ska vara effektiv och skulle till exempel kunna definieras som ”nyttiggörande på bästa sätt av energi som tillförs ett system” (Ny Teknik). I förarbetena till miljöbalken finns också vägledning vad energihushållning kan innebära. Fler principer i hänsynsreglerna belystes. Det finns få rättsfall vad gäller energi och kraven i miljöbalken och Eva-Britt uppmanade kommunerna att bidra till att ny praxis skapas. Det finns dock ett rättsfall i vilket skälighet tas upp och där payofftiden jämförs med den tekniska livslängden hos den åtgärd som det ställs krav på.

Under eftermiddagen gavs en utbildning i Energikunskap av Saga Ekelin från WSP. Dagen avrundades med en dialog kring vilka behov kommunerna har av stöd idag, hur de arbetar med energi i tillsynen idag och vilka insatser som planeras.

Relevanta rättsfall (översikt, 2013)

Presentationer

Material från Energimyndigheten

Övrigt material

 

Lämna ett svar