Små avlopp 2014

Projektet startade i april 2014 och pågår till oktober 2014. Projektplanen hittar du här. Inom projektet revideras och uppdateras ett vägledningsmaterial som togs fram i ett tidigare projektet om Enskilda avlopp som genomfördes i Västerbottens och Norrbottens län 2010. Inom projektet tas också en kommungemensam metodik för inventering av små avlopp avlopp fram liksom mallar för beslut. Även ett utbildningsmaterial avsett för entreprenörer tas fram. När det gäller juridiska frågeställningar fokuseras på nedanstående:

 • Vad gör man efter att förbudsdatum för ett enskilt avlopp har passerats?
 • Vilka krav kan ställas vid föreläggande?
 • När ska man förelägga? Ska man förelägga, förelägga med vite eller förbjuda? Vad är bäst vid vite, engångsbelopp eller löpande belopp?
 • BDT-avlopp, vilka krav kan man ställa på dem?
 • Kan man förelägga gamla anläggningar? Vid vilken ålder på ett enskilt avlopp kan man ställa krav på åtgärder?
 • Kan man ställa nya krav vid hög skyddsnivå om ett avlopp fungerar?

I projektgrupp ingår Ulla Aronsson, Umeå kommun; Pernilla Arvidsson, Vännäs kommun; Emmy Frohm, Robertsfors kommun; Thorbjörn Johansson, Skellefteå kommun; Mikael Jonsson och Erika Jonsson, Länsstyrelsen samt Lisa Redin, Miljösamverkan.

Resultatet från projektet presenteras i projektets slutrapport och på denna webbplats. Slutrapporten innehåller nedanstående delar. 

 1. Projektsammanfattning
 2. Ett handläggarstöd med checklistor och mallar inkl. utbildningsmaterial för för maskinentreprenörer
 3. Informationsbroschyr till fastighetsägare som planerar att anlägga avlopp

Mer specifikt finns i handläggarstödet: 

 • En översikt av relevant lagstiftning (samt bilaga 1)
 • En översikt av relevanta miljömål
 • En vägledning för tillsynsmyndigheter om Små avlopp (bilaga 2)
 • En gemensam inventeringsmetodik
 • Resonemang och vägledning kring vissa specifika frågeställningar
 • Mallar för inspektionsrapporter, föreläggande/förbud, tillstånd mm.

 

Lämna ett svar