För en säker dricksvattenförsörjning behövs kommunalt samarbete

Regeringen tillsatte 2013 en utredning med uppdraget att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för Sveriges dricksvattenförsörjning, samt om nödvändigt föreslå lämpliga åtgärder. Dricksvattenutredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utmaningar som lyfts i utredningen är dels urbaniseringen vilket medför ett ökat tryck på teknisk infrastruktur i storstäderna. Det minskande befolkningsunderlaget på landsbygden kan också vara ett problem då det kan ge sämre förutsättningar för att upprätthålla en god dricksvattenkvalitet. Klimatförändringarna medför också utmaningar med ökade temperaturer, mer nederbörd, stigande havsnivåer och förändrade mönster i avrinning och avdunstning. Dessa förändringar ger större risker för vattenburna föroreningar vilket ställer ökade krav på övervakning, planering, uppströmsarbete, utveckling av nya tekniska lösningar och kompetens. Andra indirekta effekter på dricksvattnet kan exempelvis vara att odlingssäsongen blir längre vilket kommer att medföra ett större behov av bevattning.

För att klara dessa utmaningar ser utredningen att det krävs ett stärkt regionalt perspektiv med utökad mellankommunal samverkan och långsiktighet. Bland annat föreslår utredningen att det i vattentjänstlagen bör framgå att kommunerna ska tillvarata möjligheterna till samverkan. Exempel på områden där samverkan föreslås är skydd av vattenförekomster, krisberedskap och teknisk infrastruktur, organisation och kunskapsutbyte. En utökad och utvecklad mellankommunal samverkan ses som ”en förutsättning för att ge ekonomiska, tekniska och kompetensmässiga förutsättningar, stabilitet och hållbarhet”. Utredningen ser också behov av att långsiktiga och hållbara lösningar för dricksvattenförsörjning behöver utvecklas för storstadsområdena. Staten behöver också lägga kraft på vägledning samt tillsyns- och kontrollfrågor.

Utredning ser även ett behov av att avloppsfrågan utreds. Bland annat frågor som förnyelsebehov hos reningsanläggningar och avloppsledningsnät samt möjligheter att rena spillvattnet från hälso- och miljöpåverkande ämnen.

För mer information och förslag till åtgärder, läs utredningen i sin helhet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar