Grundvattenförekomst föreslås bli nytt riksintresse

Riksintresseutredningen har utrett om de nu gällande riksintressena väntas fylla dagens och framtidens behov och har nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen. Riksintresseutredningen föreslår att alla områden för riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken ska omprövas i dialog med berörda kommuner när regeringen fastställt kriterier för riksintressena. Detta väntas leda till att områden för riksintressen kommer att ta mindre yta i anspråk vilket ger ett större utrymme för kommunerna att själva göra bedömningar om tillämpning av miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Utredningen föreslår att grundvattenförekomst ska bli nytt riksintresse men att bostadsförsörjning inte ska bli det. I det senare fallet föreslår utredningen istället att länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från riksintressen om det allmänna intresset för att använda marken till bostäder är viktigt. Förutsättningen är att ett sådant beslut ändå skyddar en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv.

Utredningen föreslår även att ett nytt begrepp införs: Områden av väsentligt allmänt intresse. Tanken är att begreppet ska synliggöra viktiga intressen utan att de ska få samma kraft som riksintressen, och tanken är att sådana områden kan utses av kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Som förslag på sådana områden anges klimatanpassningsåtgärder, bostadsförsörjning, dricksvattenförsörjning och näringslivsutveckling.

Kommunerna ska i sin översiktsplanering ta hänsyn till områden för riksintressen och av allmänt intresse. Ett annat nytt förslag är att länsstyrelsen ska bevaka att hänsyn tas till bestämmelserna om väsentligt allmänna intressen för brukningsvärd jordbruksmark och dricksvattenförsörjning.

Förslaget är att bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2018.

Här kan du läsa slutbetänkandet i sin helhet.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar