Handläggarträff om PCB 3 dec 2015

I förordning (2007:19) om PCB m.m. anges bestämmelser om inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar. Slutdatumet för sanering av de flesta byggnader var den 30 juni 2014. För industribyggnader, byggnader uppförda eller renoverade under 1970-1973 eller om PCB-massan använts inomhus ska saneringen vara genomförd senast den 30 juni 2016. Sanering ska även ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998 eller om byggnaden innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa där halten uppgår till 0,0050– 0,0500 viktprocent. Eftersom slutdatumet för sanering börjar närma sig genomfördes en handläggarträff om PCB den 3 december 2015. Dagen inleddes med att miljöinspektör Åsa Fröjd som arbetar på Göteborgs miljöförvaltning berättade om den lagstiftning som rör PCB samt hur de arbetar med PCB i Göteborg. Sedan tog Matts Mårtensson på FFT-konsult vid och berättade om hur det går till vid inventering och sanering av PCB. Dagen avslutades med ett studiebesök på en sanering samt gruppdiskussioner.

Program för dagen
Handläggarträff om PCB

Presentationer
Åsa Fröjd, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Matts Mårtensson, FFT-konsult

Övrigt
Frågor och svar på gruppdiskussioner