Inventering av nedlagda deponier 2012-2013

I Västerbotten finns över 300 nedlagda deponier. Det nationella inventeringsmålet anger att alla förorenade områden ska inventeras senast år 2013. I Västerbotten är ca 260 nedlagda deponier inte inventerade enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden. Detta är bakgrunden till att miljöförvaltningarna i Västerbotten väljer att hösten 2012 påbörja delprojektet ”Inventering av nedlagda deponier”. Projektet syftar till att utveckla kunskap kring inventering av nedlagda deponier, och också inventera nedlagda deponier enligt MIFO. Projektet ska också leda till en samsyn mellan de kommunala tillsynsmyndigheterna vad gäller granskning och bedömning av verksamhetsutövarnas inventering av och åtgärder kring nedlagda deponier. Projektet avslutades i december 2013.

Själva inventeringskravet kan förutom vad gäller det nationella inventeringsmålet också hänförs till Naturvårdsverkets föreskrift 2006:6 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; 6§:  Nedlagda deponier. Planen skall innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall eller som inte längre används för detta ändamål. För varje sådan deponi skall en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön redovisas. För de deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare skall planen även innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.”

I projektgruppen ingår: Veronica Tengman, Bjurholm; Inger Nygren, Skellefteå; Alexandra Larsson Vilhelmina; Elin Nilsson, Norsjö/Malå; Johanna Melin och Linnea Melin Länsstyrelsen samt Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten.

Tidsplan för projektet

  1. Dialogmöte Samrådsgrupp avfall och miljöförvaltningar (okt 2012)
  2. Projektgrupp tillsätts vilka tar fram projektplan, material, stöd för att upprätta tidsplan mm.
  3. Miljöförvaltningar skickar begäran om att inkomma tidsplan för inventering (dec 2012)
  4. Tidsplan upprättas av verksamhetsutöver (jan 2013)
  5. Utbildning verksamhetsutövare (ca mars 2013)
  6. Inventering utförs av verksamhetsutövare (förslagsvis april-sept 2013)
  7. Inventeringen skickas till miljöförvaltningen som fastställer riskklass (okt 2013)
  8. Gemensam diskussion om bedömningsgrunder för att fastställa riskklass (nov 2013)
  9. Uppföljning och utvärdering (dec 2013)
  10. Återkoppling till verksamhetsutövare. ev. krav på åtgärder sker under 2014, efter att projektet avslutats.

Minnesanteckningar och föreläsningsbilder från dialogmöte mellan verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter 24 oktober 2012.

7 november 2013 hölls ett uppföljningsmöte för tillsynsmyndigheterna

Dialogmöte mellan verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter 9 december 2013.

Projektet har avslutats i december 2013. Projektet sammanfattas i en slutrapport som innehåller en projektsammanställning, ett handläggarstöd och ett informationsmaterial till verksamhetsutövare. Du hittar också igen material från slutrapporten under flikarna I skrift/Handläggarstöd och I skrift/Informationsmaterial på denna webbplats.

Det finns också två examensarbeten från Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet med koppling till nedlagda deponier i Västerbotten:

Lovisa Eriksson (2014) Riskklassificering av nedlagda deponier : En studie av nedlagda deponier i Vilhelmina kommun, Västerbottens län

Liselott Ek (2014) Nedlagda deponier i Västerbottens län : Regional åtgärdsplan och prioriteringslista

 

Har du frågor om projektet? Kontakta veronica.tengman@bjurholm.se eller lisa.redin@regionvasterbotten.se

Lämna ett svar