Tillsynsvägledningsprojekt – Inventering av pågående verksamheter 2015

Länsstyrelsen har under åren 1999-2013 inventerat och riskklassat nedlagda verksamheter som ett led i arbetet med att uppnå miljömålet Giftfri miljö. I Västerbotten kvarstår nu att inventera och riskklassa pågående verksamheter där kommunerna är tillsynsmyndighet samt vars verksamhet har eller kan ha gett upphov till föroreningar. Detta projekt syftar till att komma igång med riskklassning enligt MIFO (metodiken för inventering av förorenade områden) av pågående miljöfarliga verksamheter. Inventeringen av dessa verksamheter ska ske inom ramarna för kommunernas tillsynsarbete. Tanken är att ett par objekt (ca 2-5 st) i varje kommun ska inventeras och riskklassas under hösten 2015. Projektet inleds med ett urval av inventeringsobjekt under våren 2015.

Urval av objekt
Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden (EBH-stödet) innehåller alla kända nedlagda och pågående miljöfarliga verksamheter i länet. Ett urval av objekt som tillhör branscher som enligt Naturvårdsverkets branschlista bör inventeras har tagits fram, uppdelade på respektive kommun.

Följande moment kommer att ingå i projektet:

  1. Våren 2015 – Urval av inventeringsobjekt
  2. Hösten 2015 – Uppstartsmöte/utbildning i MIFO metodiken
  3. Utskick till verksamhetsutövare – begäran om att inkomma med uppgifter (enligt mall som Länsstyrelsen tar fram)
  4. Bearbetning av inkommit material och eventuell begäran om komplettering av uppgifter som tidigare efterfrågades
  5. Eventuellt föreläggande om att inkomma med uppgifter
  6. Inkomna uppgifter skrivs in i blanketter, objekt riskklassas
  7. Gemensam workshop med fokus på riskklassning
  8. Kommunicering av riskklass till verksamhetsutövare

Kontaktperson för projektet på länsstyrelsen är Linne Melin. Vid frågor och funderingar når ni henne på linnea.melin@lansstyrelsen.se eller 010-225 43 93.

Lämna ett svar