Klimatanpassningen ska stärkas genom utredning

Det har satsats mycket på att förbättra kunskapen och ta fram information om samhällets utmaningar inom klimatanpassning. Insatser har också genomförts för att stötta kommunerna i planarbetet. Regeringen ser dock att det fortfarande finns oklarheter kring vad som ska göras samt vem som har ansvaret för att genomföra och finansiera klimatanpassningsåtgärder. Dessa tveksamheter leder till att många aktörer avvaktar med att vidta några åtgärder. Regeringen har därför tillsatt en utredning om stärkt klimatanpassning som ska undersöka om det behöver genomföras ändringar i lagstiftningen för att underlätta arbetet. Vid behov ska även ett förslag till ansvarsfördelning på området lämnas. Läs mer på regeringens hemsida.

Utredningen ska vara färdig senast den 28 februari 2017.