Om oss

Miljösamverkan Västerbotten är en gemensam plattform för myndigheter och näringsliv vad gäller frågor inom miljöbalkens regelverk. Projektet syftar till att dels öka myndigheternas samsyn, dels att skapa intresse och öka kunskapen om miljöfrågor inom näringsliv och för verksamhetsutövare.

Miljösamverkan Västerbotten ska ge gemensamma vägledningar, checklistor och bedömningsgrunder till hjälp för myndigheterna. Syftet med detta är att öka kompetensen hos myndigheterna och att göra rationaliseringsvinster genom samverkan.

Miljösamverkan Västerbotten ska också genomföra informationskampanjer, temadagar och minimässor riktade till verksamhetsutövare. Syftet med dessa är att öka verksamhetsutövarnas kompetens inom miljöområdet och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft.  Syftet är också att förbättra verksamheternas miljöarbete så att lokala, regionala och nationella miljömål kan uppnås.

Detta ska åstadkommas genom att genomföra ett antal delprojekt med inriktning på olika tillsynsområden, exempelvis hantering av farligt avfall, energi­tillsyn/energieffektivisering, verksam­hetsutövarens egenkontroll, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten eller tillsyn av vindkraftverk. Delprojektens inriktning beslutas i dialog med kommuner, länsstyrelse, företag och branschföreträdare.

Lämna ett svar