Projektbeskrivning

Region Västerbotten driver, genom medfinansiering från länets kommuner samt med 1.1-medel från Tillväxtverket, under åren 2017-2020 projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Det övergripande målet med projektet är att öka regionens dragningskraft på människor och företag genom att stärka kommunernas kapacitet och stimulera innovation inom samhällsbyggnadssektorn.

Som grund för projektet används de samverkansplattformar som Region Västerbotten sedan tidigare drivit inom samhällsbyggnadssektorn. Befintliga arbetsmetoder ska utvecklas så att de involverar kommuner, medborgare och näringsliv på ett bättre sätt än idag. Syftet är också att stärka samverkan mellan länets kommuner så att den kan omfatta likväl vardagliga problem i driften som mer strategiska frågeställningar kring ledarskap, framtida organisationsformer, jämställdhet, långsiktig personalförsörjning och innovationsutveckling.

Miljösamverkan utgör en del av projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn” och är ett forum för samverkan mellan länets kommuner kring frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Samverkansgruppen består av ca 15 tjänstepersoner från Västerbottens kommuner (en representant per kommun), alla med ansvar kopplade till sina respektive kommuners miljöarbete.

Lämna ett svar