Riskbaserad taxa 17 okt 2013

Regeringen har uttryckt att myndigheternas verk­samhet enligt miljöbalken ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad. Principen om att förorenaren betalar kan sägas ligga till grund för att verksamhetsutövaren bekostar miljömyndigheternas arbete med den egna verksamheten. SKL har gjort bedömningen att avgifter bör kostnadstäckas upp till 70-80 procent av myndigheternas arbete med miljöbalken, kostnaderna i sig ska, enligt SKL, ”stå i rimlig proportion till de kostnader den avgiftsbetalande åsamkar myndigheten” och de risker som verksamheten är förenad med. Den enskilde kommunen bestämmer själv i vilken utsträckning myndighetsutövningen ska avgiftsfinansieras eller finansieras via kommunala skatter. Den enskilde kommunen bestämmer också formen för en eventuell taxa samt om taxan tas ut som en årsavgift, timavgift eller som både en års- och timavgift.

Ett sätt att skapa en rättvis taxa för verksamheterna och för att använda myndighetens resurser effektivt kan SKL:s modell för riskbaserad taxa användas. Modellen bygger på risk- och erfarenhetsbedömning av enskilda verksamheter där ”duktiga” verksamheter premieras och där prioriterade nationella miljömål beaktas.  Den 17 oktober 2013 anordnade Miljösamverkan Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Norrbottens kommunförbund ett seminarium och workshop om riskbaserad taxa. Huvudföreläsare var Tove Göthner, SKL. Även Åsa Engman Ölund från Umeå kommun (numera länsstyrelsen) och Katarina Frilén presenterade sina kommuners arbete med taxa inom miljö- och hälsoskydd.

Lämna ett svar