Skjutbanor 2014

Syftet med Miljösamverkan Västerbottens delprojekt om Skjutbanor är att skapa samsyn mellan kommunerna i myndighetsutövningen och att utveckla ett stöd för inventering, tillsyn och riskklassning av både pågående och nedlagda verksamheter. Syftet är även att öka både miljöhandläggares och verksamhetsutövares kompetens kopplat till aspekter och krav inom miljö- och hälsoskydd inom området Skjutbanor.

Projektet ska bidra till uppfyllelse av miljösamverkans effektmål; ökad kvalitet i myndighetsutövningen och ökad kompetens hos verksamhetsutövare. I projektet ska nedanstående frågor besvaras:

  • Hur många och vilka typer av skjutbanor finns i länet?
  • Vilka krav på säkerhet ställs runt en skjutbana?
  • Ansvar och roller
  • Miljökvalitetsmål, lagstiftning och tillämpliga allmänna råd
  • Hur ska man lägga upp sin tillsyn? Vad ska göras vid inventering, hur ska man prioritera tillsynen? Kan man bedriva tillsyn under drift eller efteråt? Vilka krav på försiktighetsmått eller åtgärder är rimliga och ekonomiskt försvarbara att ställa vid pågående respektive nedlagda skjutbanor? 
  • Vilka krav på kontroll och provtagning bör ställas?  T ex hur ofta och i vilken omfattning ska vallar rensas? Hur ofta bör pH-mätningar genomföras? Går det att skatta mängden föroreningar utifrån hur mycket som skjuts?
  • Stöd inför riskbedömning. Hur bedömer man om det är en risk att t ex bly lakar ut? (Exempel; om pH-värdet är idag är t ex 5,02, hur lång tid kan det ta att det sjunker ytterligare för sjunker det under 5 så finns det ju risk att bly lakas ut)
  • Hur ska nedlagda skjutbanor ska hanteras (det kan vara svårt att identifiera dem)? I vilken utsträckning ska undersökningar göras vid dessa? 
  • Vilka krav ska ställas på inventering enligt MIFO och efterbehandling? Vad är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt? Hur ska skjutbanor riskklassas? Pågående, nedlagda?

Projektet är ett kunskapsprojekt, och det material som tas fram inom projektet ska kunna fungera som ett underlag för inventering, tillsyn och riskklassning av både pågående och nedlagda skjutbanor. Inom projektet utvecklas också ett kortfattat informationsmaterial riktat till verksamhetsutövare. Projektet ska vidare resultera i en slutrapport som en sammanfattning av projektet, ett handläggarstöd riktat till tillsynsmyndigheter samt informationsmaterialet riktat till verksamhetsutövare. I projektgruppen ingår Anna Pallin, Umeå kommun, Linnea Melin, Länsstyrelsen Västerbotten, Richard Ågren, Skellefteå kommun, Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten.  Projektet pågår november 2014-mars 2015. Här hittar du projektplanen.

En slutrapport har tagits fram vilket inkluderar ett handläggarstöd riktat till tillsynsmyndigheter och ett informationsmaterial riktat till verksamhetsutövare.

Läs mer:

Lämna ett svar