Skydd av enskilda grundvattentäkter 2016

Bakgrund

I de nationella miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag finns målsättningar om att vattenskyddsområden ska fastställas för alla vattentäkter, yt- och grundvatten, som försörjer fler än 50 personer eller har ett uttag på mer än 10 m3/dygn. I Bottenvikens och Bottenhavets åtgärdsprogram för 2009-2015 är också en av åtgärderna att kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. Med anledning av detta samt att en skadad dricksvattenförsörjning kan få mycket stora konsekvenser i samhället, finns det med andra ord anledning att arbeta för att även de mindre täkterna där kommunen inte är huvudman skyddas. I Västerbottens kommuner finns det 56 enskilda vattentäkter som är så pass stora att de omfattas av kraven. Fokus i kommunerna har dock legat på att säkerställa skyddet på de kommunala vattentäkterna genom att införa eller uppdatera vattenskyddsområden med föreskrifter för dessa. Eftersom det är huvudmannen för täkten som har ansvaret för att säkerställa skyddet innebär det oftast i fallet små, icke-kommunala vattentäkter att ansvaret läggs på vattenföreningar bestående av privatpersoner. Dessa saknar i regel kunskap och resurser för att bedöma omfattning och innehåll av föreskrifter för att skydda vattentäkten. Kommunerna är skyldiga att bistå i arbetet men saknar även ofta själva kompetens på området. Det är även i många fall oklart hur ansvarsfördelningen inom kommunen och gentemot vattenföreningarna ser ut, samt om och hur mycket resurser som kommunen kan avvara för att hjälpa vattenföreningarna.

Enligt 9 kap 12 § miljöbalken och 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får föreskrifter meddelas till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter. Där anges att kommunen, om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun, får meddela sådana föreskrifter. I föreskrifterna kan anges att verksamheter inte får bedrivas alls eller att vissa anläggningar inte får inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller en anmälan har gjorts till kommunen. Projektet Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter, genomfört av Länsstyrelsen Västra Götaland, har visat att sådana föreskrifter kan vara en bra metod för att säkerställa skyddet för enskilda grundvattentäkter.

Med anledning av ovanstående genomför Miljösamverkan Västerbotten ett kunskapsprojekt under 2015-2016 med syfte att utveckla tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarnas kompetens kring skydd av vattentäkter. Målet är att ta fram ett gemensamt kunskapsmaterial, med förslag till en arbetsgång och en mall för hur en föreskrift för enskilda vattentäkter kan utformas och genomföras, som kommunerna sedan kan använda som grund i sitt arbete.

Projektgrupp

Emmy Frohm, Miljösamverkan Västerbotten
Pernilla Arvidsson, Vännäs kommun
Malin Holmlund, Vindelns kommun
Jonas Svensson, Umeå kommun
Brith-Lis Jacobsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Genomförande

  1. Under november-december undersöks hur många vattentäkter det finns i länet som berörs av projektet. Projektgruppen söker även upp och läser in sig på befintligt material.
  2. Under januari börjar arbetet med att ta fram en mall på en föreskrift.
  3. Under februari-mars undersöks följande: Vilken lagstiftning är tillämplig? Finns det något lämpligt material för geografisk avgränsning av skyddsområdet? Hur kan kommunerna arbeta med kostnadsfrågan? Finns det projektpengar att söka? Hur bör täkten och skyddet av täkten informeras?
  4. Under april tas ett förslag på arbetsgång fram, ett informationsmaterial till politiker och verksamhetsutövare samt en sammanställning över hur inlämnat material från verksamhetsutövare kan bedömas.
  5. Under juni sammanställs en slutrapport. Senast i augusti ska den vara färdigställd.

Dokument

Slutrapport 2016-08-26, word
Slutrapport 2016-08-26, pdf

Presentation för politiker, ppt
Presentation för huvudmän, ppt

Inbjudan till informationsmöte, word

Projektplan, revideras löpande