Tillsyn av egenkontroll av energihushållning 12 april 2016

Bild_energiutbildningBild_energiutbildning-beskuren

Efter önskemål från länets kommuner besökte Energimyndigheten Umeå ännu en gång för att ge sin utbildning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Dagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Energikontor Norr och Miljösamverkan Västerbotten.

Efter inledning av medarrangörer och Martina Berg från Energimyndigheten tog Eva-Britt Eklöf-Petrusson, miljöjurist på WSP, vid. Eva-Britt berättade om vilka juridiska verktyg det finns för att bedriva tillsyn på energiområdet. Framförallt är det miljöbalkens hänsynsregler som är aktuella, men vissa verksamheter kan också omfattas av IED-direktivet där det anges vad som är Best Available Technic. Mer långtgående krav kan dock ställas genom miljöbalken. Eva-Britt tyckte också att tillsynsmyndigheten ofta är för snäll utifrån skälighetsprincipen vid energitillsyn, att tillsynsmyndigheten ofta är betydligt snällare på det området än exv. vid handläggning av avloppsärende. Hon uppmanade också tillsynsmyndigheterna att passa på att trycka på energimyndigheten vid prövning av verksamheter, det är lättare att sätta en standard då än i efterhand. Passet avslutades med en redogörelse för intressanta rättsfall där energifrågan har behandlats.

Sedan fortsatte Kristina Landfors, energikonsult på WSP, med grundläggande energi- och teknikkunskap. Generella tips var att stänga av det som inte används, se till att belysning och ventilation bara är på vid behov, nattvandra, använd rätt temperatur för behovet och använd livscykelanalys vid inköp. Vidare tipsade hon om Energimyndighetens checklista för energikartläggning samt instruktion för energikartläggningsrapport. Andra tips på bra skrifter som vänder sig till små och medelstora företag är Energikoll i små och medelstora företag och Jernkontorets energihandbok. De flesta små och medelstora företag kan relativt enkelt minska sin energianvändning med 15-30 % så det finns mycket att göra på området!

Dagen avslutades med gemensamma workshops.

Program för dagen

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Presentationer

Miljöjuridik, Eva-Britt Eklöf Petrusson
Grundläggande energi- och teknikkunskap, Kristina Landfors

Publikationer

Energikoll i små och medelstora företag, Energimyndigheten
Checklista för energikartläggning, Energimyndigheten
Instruktion för energikartläggningsrapport, Energimyndigheten

Länkar

Jernkontorets energihandbok
Tillsynsstrategi energi
, Miljösamverkan Sverige
Vägledning tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten