Tillsyn av sågverk, hyvlerier och snickerier 2016

Bakgrund

Ungefär 60 % av Västerbottens läns landareal utgörs av skog. Skogsindustrin är därmed stor i länet och det finns en hel del verksamheter inom träförädlingsbranschen ute i kommunerna. Sådana verksamheter kan medföra påverkan på människors hälsa och miljön och är därför aktuella för tillsyn från länets miljöförvaltningar. Olika risker med verksamheterna kan vara allt från buller och damning till kemikalier, oljeavskiljare och utsläpp av processvatten. Verksamheterna omfattas därför av flera av de regionala miljökvalitetsmålen. För att utveckla kompetensen hos tillsynsmyndigheter och företag vad gäller verksamheternas påverkan på hälsan och miljön genomför Miljösamverkan Västerbotten ett tillsynsprojekt under 2015-2016 med fokus på sågverk, hyvlerier och snickerier.

Projektgrupp

Emmy Frohm, Miljösamverkan Västerbotten
Teresia Jonsson, Vännäs kommun
Erik Gunnarsson, Vindelns kommun
Gabriella Nygren, Skellefteå kommun
Henrik Nygren, Skellefteå kommun
Fredrik Lönneborg, Länsstyrelsen Västerbotten
Jenny Nordvoll, Länsstyrelsen Västerbotten

Genomförande

  1. Under december skickas information med inbjudan att delta ut till länets kommuner.
  2. Under januari-mars arbetar projektgruppen med att ta fram en checklista med tillhörande handläggarstöd.
  3. I början av april genomförs ett startmöte via webben med deltagande kommuner.
  4. Under april-maj genomförs tillsyn av aktuella verksamheter. Utifrån behov genomförs avstämningsmöten via webben där deltagarna kan diskutera frågor som dykt upp under tillsynen. Även ett avslutande erfarenhetsmöte genomförs via webben.
  5. Under juni-augusti genomförs uppföljning med de verksamhetsutövare som fått tillsyn och en slutrapport sammanställs.

Jämställdhet

Länsstyrelsen Västerbotten har gjort en jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten. En av slutsatserna är att jämställdhet är en överlevnadsfråga för branschen. Utveckling av jämställdhetsarbetet är en nyckelfaktor för att öka branschens legitimitet och lönsamhet. Läs mer i rapporten som finns listad under Dokument.

Dokument

Slutrapport 2016-08-26, pdf
Slutrapport 2016-08-26, word

Projektplan, revideras löpande

Minnesanteckningar avstämningsmöte 2016-05-10
Minnesanteckningar avstämningsmöte 2016-05-30
Minnesanteckningar avslutande erfarenhetsträff 2016-06-07

JÄMLys – En jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten